อัลบั้มภาพ "ประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ได้จัดการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีวาระการประชุมคือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการประกาศกฎกระทรวงเรื่องการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2560 ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา 3.1ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ถึงคลองรุม ม.8,ม.11 เชื่อม ม.8 ต.มะลวน งบประมาณ 2,040,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นสมอ ม.10 - แยกคอกเสือ ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ งบประมาณ 989,000 บาท 3. โครงการขยายเขตประปา ม.3 ต.บางงอน งบประมาณ 307,000 บาท 3.2 ญัตติพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ โดยเนื้อหาสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ มติที่ประชุมสภา อบต.บางงอน มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้ง 3 โครงการ พร้อมกันนี้ สมาชิกได้เสนอคณะผู้บริหารขอให้ช่วยซ่อมแซมถนนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดชำรุด จำนวนหลายเส้นทาง และถนนสาย ม.2-ม.4 ต.บางงอน ซึ่งเกิดชำรุด ในโอกาสนี้นายก อบต.บางงอน ได้ชี้แจงว่าในส่วนของถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวก่อน ในส่วนของสาย ม.2 - ม.4 ต.บางงอน นั้น ยังอยู่ในระยะเวลาการค้ำประกันผลงานของผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักประกันสัญญาอยู่ และทาง อบต ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมแล้ว ปิดประชุมเวลา 14.35 น.