อัลบั้มภาพ "โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 6 บ้านศรีไพรวัลย์"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 6 บ้านศรีไพรวัลย์ ( ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560 )
 
ตามที่ อบต.บางงอน ได้ประสานโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ม.6 ต.บางงอน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้ อบต.บางงอน ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านศรีไพรวัลย์ ตำบลบางงอน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป