อัลบั้มภาพ "การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 )

 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. อบต.บางงอน จัดการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ 1.ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 2.ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 3.ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังนี้ 3.1โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตพื้นที่ อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด คือ 3.1.1 หมู่ที่ 2 บ้านบางงอน 3.1.2 หมู่ที่ 10 บ้านภิรมย์ภักดี 3.1.3 หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส 3.1.4 หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด โดยคณะผู้บริหารได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเนื่องจากสภาพถนนดังกล่าว เป็นหลุม เป็นบ่อ บางช่วงมีหลุมลึก เสี่ยงอันตราย ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวข้างต้น