อัลบั้มภาพ "การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 )
 
วันนี้ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. อบต.บางงอน จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560) โดยมีนางศุภลักษณ์ มณีสม รองปลัด อบต.บางงอน เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางงอน ตัวแทนสมาชิกสภา อบต. ตัวแทนภาคประชาชน โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำและเสนอผ่านสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี)