อัลบั้มภาพ "การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 )
 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. อบต.บางงอน จัดการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากนายนรินทร์ จิตราภิรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 นายสัญญา พรศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 และนายนพดล สรรพคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 1.1)การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 1.2รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระเบียบวาระที่ 2 2.1)การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3 3.1)ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5/2560 3.2)ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 โครงการ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ