อัลบั้มภาพ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ประจำปี พ.ศ. 2560
* อัลบั้ม *
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
(จำนวน 50 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและประชาชนตำบลบางงอน
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและประชาชนตำบลบางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2559
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2559
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2559
โครงการอบรมผู้นำและประชาชนในเรื่องการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
โครงการอบรมผู้นำและประชาชนในเรื่องการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2559

กีฬาเครือข่าย พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
กีฬาเครือข่าย พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2559
โครงการอบรมสตรีใส่ใจสุขภาพ
โครงการอบรมสตรีใส่ใจสุขภาพ
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2559
การประชุมสภาอบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี
การประชุมสภาอบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี
(จำนวน 33 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2559
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางงอน
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางงอน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2559

เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 10 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บความพ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 10 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บความพ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2559
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโ
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ ต.บางง
ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ ต.บางง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำป
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำป
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก
พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 201 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุนพินมอบน้ำดื่ม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุนพินมอบน้ำดื่ม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559