หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319997
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง ขอความร่วมมือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ผ่านธนาคาร (ดู : 56) 28 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 (ดู : 59) 10 มี.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 79) 29 ม.ค. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 99) 28 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 278) 22 ม.ค. 2564
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 44) 21 ม.ค. 2564
การกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 48) 21 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (ดู : 70) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 62) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ครั้งที่ 2 (ดู : 78) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 52) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ (ดู : 87) 27 พ.ย. 2563
ประกาศการรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 86) 20 ต.ค. 2563
การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 43) 15 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนเรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 79) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 80) 1 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 95) 23 ก.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) งานการศึกษาฯ (ดู : 106) 11 ก.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี ศพด.อบต.บางงอน (ดู : 89) 11 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 86) 28 ส.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 113) 27 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ดู : 104) 24 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2563 ณ เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี (ดู : 16) 8 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 81) 7 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ “วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น” (ดู : 22) 23 ก.ค. 2563
การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 48) 26 มิ.ย. 2563
กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย (ดู : 8) 19 มิ.ย. 2563
วันสิ่งแวดล้อมโลก (ดู : 19) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 152) 25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเยียวคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 149) 29 เม.ย. 2563
การป้องกันและแก้ไข หมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู : 19) 21 เม.ย. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 306) 27 ม.ค. 2563
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขต 11 สุราษฎร์ธานี เรื่องการรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 147) 6 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) (ดู : 82) 1 ม.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (ดู : 73) 1 ม.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑. (ดู : 89) 1 ม.ค. 2563
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 - 3 (ดู : 74) 1 ม.ค. 2563
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 (ดู : 71) 1 ม.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554 (ดู : 73) 1 ม.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554 (ดู : 88) 1 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ดู : 74) 1 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ดู : 64) 1 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (ดู : 131) 29 ธ.ค. 2562
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 151) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการเลือกสรรแะสรรหาพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 163) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 140) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ในการเลือกสรรฯ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดสำนักปลัด (ดู : 241) 9 ธ.ค. 2562
วันสิ่งแวดล้อมไทย (ดู : 23) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (ดู : 129) 26 พ.ย. 2562
กิจกรรมศพด.อบต.บางงอน ทำความสะอาด ศพด.อบต.บางงอน เพื่อการยับยั้งและควบคุมโรคเชื้อไวรัส RSV ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 12) 9 พ.ย. 2562
ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างงาน ครั้งที่ 3/2562 (ดู : 130) 31 ต.ค. 2562
กิจกรรมท้องถิ่นรักการอ่าน (ดู : 12) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างงาน ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 137) 15 ต.ค. 2562
ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างงาน ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 137) 4 ต.ค. 2562
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 148) 1 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 137) 1 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 132) 1 ต.ค. 2562
ประกาศ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เบี้ยเด็กแรกเกิด) (ดู : 152) 30 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการแสดงตน เพื่อแสดงการดำรงชีวิตของคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 142) 24 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการแสดงตน เพื่อแสดงการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบืี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ (ดู : 135) 24 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top