หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319997
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 459) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 25) 25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเยียวคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 31) 29 เม.ย. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 118) 27 ม.ค. 2563
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขต 11 สุราษฎร์ธานี เรื่องการรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 42) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (ดู : 49) 29 ธ.ค. 2562
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 56) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการเลือกสรรแะสรรหาพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 66) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 56) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ในการเลือกสรรฯ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดสำนักปลัด (ดู : 122) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (ดู : 51) 26 พ.ย. 2562
ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างงาน ครั้งที่ 3/2562 (ดู : 46) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างงาน ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 57) 15 ต.ค. 2562
ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างงาน ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 52) 4 ต.ค. 2562
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 52) 1 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 55) 1 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 51) 1 ต.ค. 2562
ประกาศ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เบี้ยเด็กแรกเกิด) (ดู : 66) 30 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการแสดงตน เพื่อแสดงการดำรงชีวิตของคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 61) 24 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการแสดงตน เพื่อแสดงการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบืี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ (ดู : 58) 24 ก.ย. 2562
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 70) 11 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด อบต.บางงอน (ดู : 74) 8 ก.ค. 2562
โครงการ 3R คัดแยกขยะเพื่อเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ดู : 56) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด อบต.บางงอน (ดู : 58) 24 มิ.ย. 2562
การคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว (ดู : 54) 17 มิ.ย. 2562
การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R (ดู : 54) 5 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ อบต.บางงอน เปิดรับลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 71) 5 มิ.ย. 2562
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 68) 3 มิ.ย. 2562
การทำสัญญาจ้างโครงกาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 70) 31 พ.ค. 2562
การทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นสมอ หมู่ที่ 10-แยกคอกเสือ (ดู : 66) 29 พ.ค. 2562
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 132) 28 ม.ค. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 62) 2 ม.ค. 2562
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 268) 12 ธ.ค. 2561
ลอยกระทงแบบไหน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (ดู : 54) 22 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 148) 18 ต.ค. 2561
การจัดทำงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 52) 16 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 ตุลาคม 2503) ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30น.) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 73) 15 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนคนพิการ รายใหม่ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30น.) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 77) 15 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 ตุลาคม 2503) ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30น.) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 77) 15 ต.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้มูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2561 (ดู : 144) 1 ต.ค. 2561
คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้มูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2561 (ดู : 140) 1 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนคนพิการ รายใหม่ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30น.) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 59) 22 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 147) 10 ส.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงนจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองลัด ม.5-ม.1 ต.บางงอน (ดู : 129) 8 ส.ค. 2561
ประกาศเตือนอุทกภัย (ดู : 149) 18 ก.ค. 2561
แผ่นพับวิธีใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 62) 10 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายสมหวัง ศรีสวัสดิ์ (ถนนสายพุ้งพั้ง-วิภาวดี 1) ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 149) 6 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 143) 6 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 126) 3 ก.ค. 2561
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดู : 60) 26 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP สบู่บางงอน ทำจากสมุนไพร ปลอดภัยไร้สารพิษ ดีต่อสุขภาพ เช่นสบู่ข้าวน้ำผึ้งป่า สบู่ใบเตย สบู่มังคุด สบู่กาแฟสครับ สบู่กาวเครือน้ำผึ้งป่า เป็นต้น (ดู : 56) 18 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 131) 18 มิ.ย. 2561
เรื่องของขยะและหลักการคัดแยกขยะ (ดู : 75) 5 มิ.ย. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 152) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 159) 4 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองลัด ม.5-หัวเชี่ยว ม.1 (ดู : 129) 21 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยว ม.1-ม.5 ต.บางงอน (ดู : 133) 11 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง-สามแยกเกาะมนต์ ม.11 ต.บางงอน (ดู : 137) 11 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัยและฝนตกหนัก (ดู : 145) 9 พ.ค. 2561
ร่วมรณรงค์รักปลอดภัยเข้าใจเอดส์ (วัยใสห่างไกล HIV) (ดู : 136) 1 พ.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top