หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 47) 28 ม.ค. 2562
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 60) 12 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 78) 18 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 ตุลาคม 2503) ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30น.) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 11) 15 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนคนพิการ รายใหม่ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30น.) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 11) 15 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 ตุลาคม 2503) ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30น.) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 10) 15 ต.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้มูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2561 (ดู : 76) 1 ต.ค. 2561
คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้มูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2561 (ดู : 75) 1 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 79) 10 ส.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงนจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองลัด ม.5-ม.1 ต.บางงอน (ดู : 58) 8 ส.ค. 2561
ประกาศเตือนอุทกภัย (ดู : 85) 18 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายสมหวัง ศรีสวัสดิ์ (ถนนสายพุ้งพั้ง-วิภาวดี 1) ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 80) 6 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 77) 6 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 65) 3 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 65) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 89) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 93) 4 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองลัด ม.5-หัวเชี่ยว ม.1 (ดู : 69) 21 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยว ม.1-ม.5 ต.บางงอน (ดู : 73) 11 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง-สามแยกเกาะมนต์ ม.11 ต.บางงอน (ดู : 72) 11 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัยและฝนตกหนัก (ดู : 82) 9 พ.ค. 2561
ร่วมรณรงค์รักปลอดภัยเข้าใจเอดส์ (วัยใสห่างไกล HIV) (ดู : 67) 1 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว 23 ก.พ.2561 (ดู : 72) 23 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 72) 31 ม.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางงอน (ดู : 62) 31 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อสำรวจเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 71) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศวันเวลาการตรวจรับงานจ้างโครงการ คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 69) 29 ธ.ค. 2560
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ดู : 74) 27 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อสำรวจเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 73) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมจำนวน 50 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกตารอง - เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 73) 27 ธ.ค. 2560
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 68) 25 ธ.ค. 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง-หินผุ (ดู : 72) 25 ธ.ค. 2560
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 69) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 69) 27 ต.ค. 2560
ประกาศวันเวลาการตรวจรับงานจ้างโครงการ คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 74) 27 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R (ดู : 136) 27 ต.ค. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 72) 27 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน (ดู : 81) 19 ต.ค. 2560
ประกาศการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว 16 ต.ค.2560 (ดู : 69) 16 ต.ค. 2560
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 81) 6 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 5 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน การเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ดู : 69) 5 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 5 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปา ม.3 บ้านเงิน ต.บางงอน (ดู : 63) 5 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประปาหมู่บ้าน) (ดู : 70) 3 ต.ค. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ดู : 69) 29 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา การรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตตำบลบางงอน (ดู : 74) 4 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 69) 24 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 69) 24 ส.ค. 2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน (ดู : 72) 16 ส.ค. 2560
ตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 (ดู : 64) 7 ส.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้าง คสล. สายหน้า ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต ม.8 (ดู : 59) 27 ก.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานสะพานคลองหมิด ม.7 (ดู : 89) 27 ก.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 63) 26 ก.ค. 2560
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 31 รายการ (ดู : 68) 24 ก.ค. 2560
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม (ดู : 77) 17 ก.ค. 2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน (ดู : 65) 16 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด (ดู : 74) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) (ดู : 77) 31 พ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top