หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319997
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 0) 24 ก.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (จุดบ้านนายวิรัต หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านตารอง หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank print) ศพด. อบต.บางงอน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 ก.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 6) 17 ก.ย. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 9) 10 ก.ย. 2563
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 7) 8 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 27 ส.ค. 2563
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 9) 27 ส.ค. 2563
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 4) 26 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ดู : 10) 17 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อหนังสือเรียน (ดู : 9) 17 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดปั้มสูบน้ำ (ซัมเมิร์ส) ประปาจุดบ้านหนองเกรียน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 17 ส.ค. 2563
ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 5) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซัมเมิร์ส เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 7 จุดบ้านเศียรพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 14 ส.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้าง ออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6- 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 8) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 30 ก.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 11) 30 ก.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 15) 30 ก.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 9) 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประแจปากตาย จำนวน 1 ชุด )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.บางงอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 28) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศชนะผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาขี้พร้าหมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวสายบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์(โดม) หมู่่ทที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างตรวจสภาพระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วง 18 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ) (ดู : 28) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเกาะร่ม – สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 -11 ต.บางงอน – เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38) 27 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม-สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6-11 ตำบลบางงอน - เชื่อม หมู่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 42) 17 เม.ย. 2563
ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 40) 17 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปามู่บ้านพร้อมขายเขตแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 38) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระลลประปาหมู่ที่ 3 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 27 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top