หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319997
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.บางงอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศชนะผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาขี้พร้าหมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 9) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวสายบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์(โดม) หมู่่ทที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างตรวจสภาพระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วง 18 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ) (ดู : 17) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเกาะร่ม – สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 -11 ต.บางงอน – เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 27 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม-สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6-11 ตำบลบางงอน - เชื่อม หมู่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 25) 17 เม.ย. 2563
ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 17 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปามู่บ้านพร้อมขายเขตแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 25) 13 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 84) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้เพื่อตกแต่งสวนหย่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 21 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 17 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 17 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เปลียนล้อยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-7051 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 0015-53-0001 โดยวิธํีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 14 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุ้งพั้ง หมู่ที่ 8 (ดู : 58) 14 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลัดหมู่ที่ 5 - หัวเชี่ยว หมู่ที่ 1 (ดู : 55) 13 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยว หมู่ที่ 1 ต.บางงอน (ดู : 55) 13 พ.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 2 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวิดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 2 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอบุลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผุ้ใหญ่สมชาย ต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 2 พ.ค. 2562
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ หมู่ที่ 6 บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล - บ้านนาสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 62) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวุดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56) 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นายประไพ ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 26 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ปลั๊กรางไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 22 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั้นไฟ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เลขที่ 465-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 22 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 19 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บผ้าประดับโต๊ะลงทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 11 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 11 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 11 เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68) 11 เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่ 6 บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล - บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 61) 11 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 10 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 10 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสายเกาะโซน-หูดแห้ง ม .7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 3 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top