หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  2/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์. 077-319997 โทรสาร. 077-319998 fanpage: www.facebook.com/bangngoncity
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 23 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 23 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่บ้านจุดสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 16 พ.ย. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมนัส หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 5) 10 พ.ย. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประไพ - ถนนชุมแสง ดอนเลียบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4) 10 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 4 พ.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 5) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ดู : 5) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอตกรีตสายบ้านบางงอน บ้านเกาะกลาง ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 14) 19 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 16) 19 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 14 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 28 ก.ย. 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 20) 23 ก.ย. 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 16) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนไม้แดง หมู่ที่ 2 ต.บางงอน เชื่อม ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (แยกถนนเอเชีย 41) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 23) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะริมถนนในพื้นที่ตำบลบางงอน หมู่ที่ 1-11 (ดู : 21) 20 ก.ย. 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 13) 20 ก.ย. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขตแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 13 ก.ย. 2564
ประกาศ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ .ถ.92 - 008 สายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมนัส หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประไพ - ถนนชุมแสง ดอนเลียบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 13) 6 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 15) 3 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 13) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ประปาจุดบ้านคลองรุม ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) ป (ดู : 14) 30 ส.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 15) 30 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 13) 26 ส.ค. 2564
ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวพรุ 1 บ้างนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 14) 25 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพตามระยะการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 17 ส.ค. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 16 ส.ค. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 10 ส.ค. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเชี่ยว จุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 16) 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 6 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 13) 4 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 30 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 30 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัสท์ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ๓,๗,๘ และสายพุ้งพั้ง ในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 27 ก.ค. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ - สามแยกคูน้ำมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 22 ก.ค. 2564
ประกาศ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองนุ้ย หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 17) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำในเขตตำบลบางงอน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 14 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหังเชี่ยว จุดบ้านนางสมศรี บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 14 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกบิดประตู จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 9 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 6 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 1 ก.ค. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 44) 25 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 17) 23 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 23 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 16 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม ( นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 21) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 13) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (จารบีและซีลเชือกเคลือบจารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 7 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมความดันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 7 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
E-mail Address : saraban@bangngon.go.th
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top