หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  2/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์. 077-319997 โทรสาร. 077-319998 fanpage: www.facebook.com/bangngoncity
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 52) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 61) 11 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 15 ก.พ. 2564
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายสามแยกตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 78) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเตือน ถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 16 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประแจแหวนปากตาย จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 23 ก.ค. 2563
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 ซอยสันติภิรมย์วัลย์ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 152) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยหนองเกรียน หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 160) 20 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหัวพรุ หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 163) 16 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 148) 14 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 151) 2 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 155) 2 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 152) 2 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนายสำเริง หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 154) 2 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 153) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 151) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 161) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะหวายหอม หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 158) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำหลังศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 153) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 146) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสนุราษฎร์ธานี (ดู : 163) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 172) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 138) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก จากบ้านนายธรรมรงค์ นิลนิยม - บ้านนายอมรัตน์ นิลนิยม หมู่ที่ 1 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 154) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู หมู่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี) (ดู : 144) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการย้ายถังประปาจากซอยห้วยน้ำขาว (จุดบ้านนายณรงค์ จออนันต์) ) - ควนโก้เด็ก (จุดบ้านนางอมศรี) หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 146) 25 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 174) 14 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดู : 201) 26 เม.ย. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่ออสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นสมอ - ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 151) 14 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ (ดู : 239) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตสายพุ้งพั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี (ดู : 252) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 236) 4 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์โดม โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 225) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 219) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียง ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 (ดู : 210) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล ประปา ม.5 ต.บางงอน (ดู : 202) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 256) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 246) 11 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายหัวเชี่ยว ม.1 ต.บางงอน (ดู : 263) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายต้นมะขามใหญ่ ม.5-ม.1 ต.บางงอน (ดู : 217) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 203) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมครุภัณฑ์ป้ายไฟจราจร (ดู : 215) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ทำงาน (ดู : 207) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะชั้นวางถาดหลุม (ดู : 212) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 247) 6 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประจำตัวผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง (ดู : 287) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) จำนวน 40 ลบ.ม (ดู : 247) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง (ดู : 224) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ดู : 229) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานบ้านงานครัว ซิงค์เก็บของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน (ดู : 320) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 220) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตร พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 225) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตร (ดู : 221) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 223) 7 ส.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 234) 1 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 225) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากำจัดปลวก (ดู : 234) 16 ก.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
E-mail Address : saraban@bangngon.go.th
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top