หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  2/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์. 077-319997 โทรสาร. 077-319998 fanpage: www.facebook.com/bangngoncity
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  ผู้นำชุมชนตำบลบางงอน
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการบริหารความเสี่ยง
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  Q & A
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  งานกิจการสภา
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 277) 28 พ.ย. 2561
ว 35 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 266) 10 ก.ย. 2561
ว 34 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 280) 10 ก.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 277) 29 ส.ค. 2561
ว 29 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 266) 29 ส.ค. 2561
ว 28 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 264) 29 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 268) 9 ส.ค. 2561
ว 25 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 263) 9 ส.ค. 2561
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 276) 9 ส.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 270) 26 ก.ค. 2561
เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 276) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 275) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 266) 26 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 278) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 313) 20 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 271) 7 พ.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 278) 27 เม.ย. 2561
ว 9 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 331) 4 เม.ย. 2561
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ประจำปี 2561 (ดู : 274) 5 ก.พ. 2561
ว.3 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลว 1 ก.พ.2561 (ดู : 321) 1 ก.พ. 2561
ว.2 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 1 ก.พ.2561 (ดู : 313) 1 ก.พ. 2561
ว.1 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลว 25 ม.ค.2561 (ดู : 306) 25 ม.ค. 2561
ว.31 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 314) 28 พ.ย. 2560
ว.32 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 310) 28 พ.ย. 2560
ว 28 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2-2560 (ดู : 298) 1 ก.ย. 2560
ว.27 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 298) 1 ก.ย. 2560
ว.22 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ลว 18 ส.ค.2560 (ดู : 301) 18 ส.ค. 2560
ว.23 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 289) 18 ส.ค. 2560
ว.23 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 308) 18 ส.ค. 2560
ว.18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 315) 4 ส.ค. 2560
ว.19 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 303) 4 ส.ค. 2560
ว.17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 308) 26 ก.ค. 2560
ว.15 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 312) 5 ก.ค. 2560
ว.10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 303) 24 เม.ย. 2560
ว.11 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 321) 24 เม.ย. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 303) 4 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 312) 4 เม.ย. 2560
ว 6 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 316) 4 เม.ย. 2560
ว 8 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 332) 4 เม.ย. 2560
ว 7 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 305) 4 เม.ย. 2560
ว 5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 295) 4 เม.ย. 2560
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 312) 9 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 295) 31 ม.ค. 2560
ว.2 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 313) 31 ม.ค. 2560
ว.3 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 312) 31 ม.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 301) 24 ม.ค. 2560
ว.1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 328) 24 ม.ค. 2560
ว 46 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 316) 26 ธ.ค. 2559
ว 46 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 291) 26 ธ.ค. 2559
ว 47 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 305) 26 ธ.ค. 2559
ว 43 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 305) 19 ธ.ค. 2559
ว 44 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 305) 19 ธ.ค. 2559
ว 42 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 296) 9 ธ.ค. 2559
ว 39 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 (ดู : 299) 28 ต.ค. 2559
ว 29 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 310) 11 ส.ค. 2559
ว 30 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 311) 11 ส.ค. 2559
ว 26 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 298) 11 ส.ค. 2559
ว 20 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 306) 11 ส.ค. 2559
ว 21 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 308) 11 ส.ค. 2559
ว 19 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 307) 11 ส.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
E-mail Address : 6841713@dla.go.th
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top